teodor-studitul.jpg 

“Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi” editura Sofia, 2006

Sfîntul Teodor Studitul, Scrisoarea 531 “Fiului Dorotei”pag.154

 

        “Iar despre subiectul despre care ai însemnat, adică despre a face pomenire pentru cutare, eşti dator a şti dacă în vremea morţii- chiar daca mai înainte a avut împărtăşire cu erezia, din pricina fricii omeneşti – a marturisit pe faţă aceasta şi dacă a luat vreo epitimie. Iar daca în acest chip s-a împartaşit de împartaşania ortodoxă şi s-a unit cu aceasta (nota: prin împărtăşanie omul a intrat în trupul Bisericii), în chip firesc este rînduit la pomenirile ortodocşilor, bunul nostru Dumnezeu, pentru multa iubire de oameni, primindu-l, chiar şi în ceasul cel de pe urmă pe cel ce se căieşte şi judecăndu-l pe el aici. Aşa încît, daca astfel stau lucrurile, nu refuza să faci liturghii pentru el catre Dumnezeu. Dar daca nimic din acestea nu s-au întamplat, ci era în comuniune cu erezia şi nu a ajuns să se împărtăşească de trupul şi săngele Domnului (căci ereticească este pîinea aceea şi nu trup al lui Hristos) nu trebuie să se îndraznească a face liturghie pentru el ( căci cele dumnezeieşti nu sunt de joacă), ca nu cumva cel ce face cerere pentru unul ca acesta să auda: “cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău”(Iacov 4,3). Altceva să-ţi spun nu am, după cît îmi este cunoscut mie adevărul. Căci nici o împărtăşire nu este între lumină şi întuneric, nici este rînduit cu ortodocşii cel ce nu are comuniune cu ortodoxia, chiar dacă este în ultimul ceas. Căci unde va fi aflat, acolo va fi judecat şi ce fel de merinde a primit pentru viaţa veşnică cu aceea va fi şi numărat”.

                                         70408_sfantul-ioan-gura-de-aur

“Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi” editura Sofia, 2006

Sfîntul Ioan Gură de Aur – “Cuvînt despre prorocii mincinoşi…” pag.184, paragraful 9.

 

     “De aceea dumnezeiasca Scriptură, fraţilor, strigă în sus şi în jos că mulţi înşelători au ieşit în lume. De aceea şi Stăpînul a adăugat: “Iată, v-am spus mai dinainte”. Şi trebuie ca noi să înţelegem sensul fiecărui cuvînt.”Iată, v-am spus mai dinainte”, adică de acum nu mai aveţi scuză. Iată, v-am spus mai dinainte. Daca ei vor înşela pe careva din voi, (acela) va fi fără iertare. Iată, v-am spus mai dinainte. Nimeni nu are scuză binecuvîntată. Iata v-am spus mai dinainte toate.Vedeţi să nu fiţi amagiţi.Vedeţi să nu primiţi un alt hristos mincinos în locul Meu, al celui adevarat.”Căci mulţi vor veni în Numele Meu, zicînd: Eu sunt hristos şi pe mulţi vor amăgi” şi (vor zice): “Vremea mea e aproape”. Aşadar nu mergeţi după ei. Luaţi aminte cît cuvînt este în sfintele scripturi despre unele ca acestea. De aceea adesea v-am pomenit de lipsiţii de Dumnezeu eretici şi vă rog şi acum, să nu le faceţi vreun pogorămînt în vreun lucru, nici în mîncare sau în băutură sau în prietenie sau prin legături cu ei sau prin dragoste sau prin împăciuire. Căci cel înşelat în acestea şi care face pogorămînt faţă de ei se face pe sine străin de Biserica sobornicească”.( întălnirile ecumeniste).

       “Mulţi neînvăţaţi şi neîntăriţi s-au făcut strîmbători ai dumnezeieştilor Scripturi. Ia aminte şi tu să nu te încrezi în ei. Multă răutate, multă viclenie, multe poticneli s-au revarsat pe pamînt.Vezi să nu fii şi tu înşelat. Nu te pleca nici la dreapta nici la stînga, ci mergi pe calea împărătească. Ai mulţi credincioşi iubitule. Si dacă nu îi ai pe pămînt, îi ai în cer. Sîrguieşte-te să fii pururea împreună cu ei. Ai acolo adunările îngerilor, ai pe patriarhi, pe prooroci, pe apostoli, pe evanghelişti. Ai pe mucenici, pe cuvioşii mărturisitori şi pe cei care au petrecut în vieţuire monahiceasca – mulţime mare ale căror nume sunt în cartea vieţii. Pe aceştia doreşte-i, pe aceştia urmează-i, de aceştia nu te despărţi, pomenirea acestora ţine-o zi şi noapte în inima ta avînd pururea în mîinele tale cărţile acestora, citeşte-le ca să afli mult folos.”

                                                                 

          ÎNDEMN CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI

 Ar Anti5.jpg

         Mare este necazul şi încercările nu puţine pentru timpurile pe care le trăim şi mai ales odată cu acest aşa zis ,,sfânt şi mare sinod din Creta“ la care s-a pecetluit şi legalizat ecumenismul, erezia tuturor ereziilor – aşa cum a spus şi Sfântul Iustin Popovici. Dumnezeu a îngăduit această mare cernere şi ispitire asupra omenirii şi în special asupra creştinilor ortodocşi ca să se probeze credinţa noastră ca aurul în topitoare. Ecumenismul nu a început odată cu anul 2016 şi mai bine zis cu sinodul din Creta , el îşi are începutul cu peste o sută de ani în urmă, prin împreună lucrarea puterilor întunericului şi cu cei ce s-au predat de bună voie în slujba lor . Astăzi mai mult ca oricând creştinul ortodox, dacă vrea cu adevărat mântuirea, trebuie să fie ca Heruvimii cei cu ochi mulţi, adică într-o continuă atenţie la toate atacurile ce vin asupra lui şi asupra credinţei ortodoxe care este temelia mântuirii noastre. Eu nevrednicul şi cel mai mic şi neînsemnat între slujitorii Bisericii ortodoxe, conştientizând marea şi nepreţuita valoare ce o are sufletul omenesc, trag un semnal de alarmă pentru toţi fiii mei duhovniceşti, care au văzut şi au înţeles marea furtună ce a venit asupra ortodoxiei, să fie statornici şi cu răbdare până la sfârşit; Căci Mântuitorul zice: ,, Cel ce va răbda până la sfârşit se va mântui “ Mat. 24,13. Însă cu atât mai mult pentru cei ce m-au părăsit, mai bine zis au lepădat Adevărul, întorcându-i spatele lui Hristos şi umblă în întuneric crezând că sunt în lumină. Dar nu numai pentru aceştia, ci şi pentru toţi creştinii ortodocşi  de pretutindeni: mireni, călugări, maici, preoţi,  să nu se amăgească că sunt pe drumul cel bun fiind în comuniune cu cei ce au pecetluit erezia ecumenismului participând la liturghie, spovedanie, împărtăşanie şi alte slujbe ale lor, etc. Fraţilor, să ne trezim, nimeni din noi nu ştie când va muri, sau când îl va chema Dumnezeu; şi dacă eşti în comuniune cu ecumeniştii şi ai murit în această stare, după cum spune Sfântul Teodor Studitul, nu-ţi foloseşte cu nimic spovedania şi împărtăşania de la ei (ecumeniştii), şi cei rămaşi în viaţă nu te mai pot pune la sfintele Liturghii ale ortodocşilor, nu te mai pot ajuta cu nimic . Să nu ni se pară glumă. Duhul Sfânt nu minte, Sfinţii Părinţi insuflaţi de Dumnezeu ne-au lăsat aceste învăţături de foc pentru folosul vremelnic, dar mai mult pentru mântuirea veşnică .

      De aceea vă rog şi vă îndemn în numele Domnului Nostru Iisus Hristos treziţi-vă astăzi, căci mâine este poate prea târziu, nu ascultaţi de nimeni care învaţă altceva decât ceea ce învaţă Hristos şi Sfinţii Părinţi. Sfântul Apostol Pavel spune: ,, Dacă noi sau Inger din Cer v-ar vesti  altă Evanghelie decât aceea care v-am vestit-o, să fie anatema.  Gal. 1,8.-9”

       Domnul Nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi pentru ale tuturor Sfinților din veac, să lumineze pe toţi  ortodocşii creştini de pretutindenea  ca să ia o hotărâre fermă pentru mântuire şi veşnicie. Amin.

Protosinghel Antim Gâdioi.